Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Photo Kotro, Y-tunnus 2792495-9      
Tyryntie 25, 37630 Valkeakoski

2. Yhteyshenkilö

Valokuvaaja Petra Kotro, puh. 044 325 5590, petra@petrakotro.fi

3. Rekisterin nimi

Photo Kotron asiakasrekisteri ja valokuvien muodostama henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Photo Kotro tallentaa asiakkaidensa henkilötietoja ja yhteystietoja laskutusta, asiakkuuksien hoitoa/yhteydenpitoa ja mahdollista markkinointia varten. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös kuvien julkaisun yhteydessä, mikäli asiakas on myöntänyt siihen luvan. Henkilötietojen (etunimi ja/tai sukunimi, ikä) julkaisusta sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen. Valokuvia tuotetaan asiakkaiden tilauksesta tai valokuvaaja Petra Kotron taiteellisessa tuotannossa. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiakkuuden jatkamisen ja Photo Kotron palveluista tiedottamisen sitä edellyttäessä, ja kuvien julkaisukäytäntöjen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, mikäli asiakas sitä pyytää. Valokuvia säilytetään niin kauan kuin tekijänoikeuden haltija (valokuvaaja Petra Kotro) katsoo tarpeelliseksi. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.

7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän valokuvaus- tai muita palveluja ostaneita henkilöitä, jotka luovuttavat tietonsa yrityksen käyttöön itse, tai muita erillisen sopimuksen mukaan valokuviin malleiksi suostuneita henkilöitä, tai julkisella paikalla valokuvaustilanteessa paikalla olleita/esiintyneitä henkilöitä.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa asiakkaan tai hänen alle täysi-ikäisten huollettaviensa etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja kuvauksiin/muihin palveluihin liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Laskutuksen yhteydessä kirjanpitoaineistoon tallentuu asiakkaiden maksutietoja.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja laskutuksen tietokanta, valokuvat.

9. Tietojen luovutus muille tahoille

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta. Valokuvia voidaan myydä/luovuttaa myös kolmansille osapuolille osana Photo Kotron julkaisutoimintaa. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
– pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
– tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
– niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
– tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.5.2018.